Wednesday, 15th July 2020

കോഫീ ബോർഡ് സബ്‌സിഡി

Published on :

               നിലവിൽ ജല സേചന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാപ്പി തോട്ടങ്ങളിൽ കുളമോ കിണറോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സ്പ്രിംഗ്ളർ ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോട്ടമുടമകൾക്ക് കോഫീ ബോർഡീൽ നിന്നും  സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ് . […]

വൈകല്യങ്ങളെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് തോല്‍പ്പിച്ച അബ്ദുള്‍റഷീദിന് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് അവാര്‍ഡ്

Published on :

  വയനാട് ഫിഷറീസിന് അഭിമാനം  കല്‍പ്പറ്റ: പരാലിസിസ് ബാധിച്ച് ഒരു വശം തളര്‍ന്നിട്ടും മനസ് തളരാതെ മത്സ്യകൃഷിയില്‍ പൊന്ന് വിളയിച്ച പൊഴുതന പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നുള്ള അബ്ദുള്‍റഷീദിന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്‍റെ മികച്ച ശുദ്ധജല മത്സ്യകര്‍ഷകനുള്ള സംസ്ഥാന […]

വി.എഫ്.പി.സി.കെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 1.40 കോടി രൂപ വയനാട് ജില്ലയില്‍ വിതരണം ചെയ്തു

Published on :

വെജിറ്റബിള്‍ ആന്‍ഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടി കള്‍ച്ചര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 1.40 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേക കാര്‍ഷിക മേഖല പദ്ധതി പ്രകാരം വയനാട് […]

അതി ജീവൻ: കൃഷിയിലൂടെ പ്രളയബാധിതർ അതിജീവിക്കുന്നു.

Published on :

മാനന്തവാടി:  2018 – ലെ മഹാ പ്രളയത്തിൽ    സർവ്വതും    നഷ്ടപെട്ടവർ  ഇന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. മുട്ടക്കോഴിവളർത്തിയും, ആട് വളർത്തിയും, തയ്യൽജോലിയിലൂടെയും, വാർഷിക വിളകൾ കൃഷിചെയ്തും നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ന്ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത്. മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ വികസന പ്രസ്ഥാനമായ വയനാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റികാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരുവർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രളയ പുനരധിവാസപദ്ധതി അതിജീവൻ എന്ന പേരിൽ വയനാട്ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി 06 പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കാരിത്താസ് ഗ്രാമംഎന്നപേരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുംഅവിടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ വരുമാന വർദ്ധകപരിപാടികളും, ഭവന നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളൂം, കുടിവെള്ള ശുചിത്വപദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 125 കുടുംബങ്ങൾക്ക്മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്നതിനും, 150 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആട് വളർത്തുന്നതിനും, 30 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടൈലറിംഗിനും 100 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാർഷിക വിളകൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായംനല്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുംമറ്റും കുറച്ചു പേരുടെ കോഴി, ആട് , കൃഷികൾ എന്നിവ വീണ്ടും നശിച്ചുപോയി എങ്കിലുംഎഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇവ ഇന്ന് നിത്യ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്നു. 15 കോഴികുഞ്ഞും ഹൈടെക് കൂടും ആണ് പദ്ധതി സഹായമായിനലികിയെതെങ്കിലും ഇന്ന് ധാരാളംകുടുംബങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിവിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 02 ആടുകളെ പദ്ധതിയിൽ നൽകിയത് ഇന്ന് അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗുണഭോക്താവും ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വീതം സഹായം ലഭ്യമാകാത്ത മാറ്റ് പ്രളയ ബാധിതർക്ക് നൽകി വരികയാണ്. വയനാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കാരിത്താസ്ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ അതീവൻ പദ്ധതി ഇന്ന് പ്രളയ ബാധിതർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീവനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.    

ആട് വളർത്തിയും കോഴി വളർത്തിയും പ്രളയബാധിതർ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്.

Published on :

മാനന്തവാടി:  2018 – ലെ മഹാ പ്രളയത്തിൽ    സർവ്വതും    നഷ്ടപെട്ടവർ  ഇന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. മുട്ടക്കോഴിവളർത്തിയും, ആട് വളർത്തിയും, തയ്യൽജോലിയിലൂടെയും, വാർഷിക വിളകൾ കൃഷിചെയ്തും നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ന്ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത്. മാനന്തവാടിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ വികസന പ്രസ്ഥാനമായവയനാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റികാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരുവർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രളയ പുനരധിവാസപദ്ധതി അതിജീവൻ എന്ന പേരിൽ വയനാട്ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി 06 പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കാരിത്താസ് ഗ്രാമംഎന്നപേരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുംഅവിടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ വരുമാന വർദ്ധകപരിപാടികളും, ഭവന നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളൂം, കുടിവെള്ള ശുചിത്വപദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 125 കുടുംബങ്ങൾക്ക്മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്നതിനും, 150 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആട് വളർത്തുന്നതിനും, 30 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടൈലറിംഗിനും 100 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാർഷിക വിളകൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായംനല്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുംമറ്റും കുറച്ചു പേരുടെ കോഴി, ആട് , കൃഷികൾ എന്നിവ വീണ്ടും നശിച്ചുപോയി എങ്കിലുംഎഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇവ ഇന്ന് നിത്യ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്നു. 15 കോഴികുഞ്ഞും ഹൈടെക് കൂടും ആണ് പദ്ധതി സഹായമായിനലികിയെതെങ്കിലും ഇന്ന് ധാരാളംകുടുംബങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിവിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 02 ആടുകളെ പദ്ധതിയിൽ നൽകിയത് ഇന്ന് അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗുണഭോക്താവും ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വീതം സഹായം ലഭ്യമാകാത്ത മാറ്റ് പ്രളയ ബാധിതർക്ക് നൽകി വരികയാണ്. വയനാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കാരിത്താസ്ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ അതീവൻ പദ്ധതി ഇന്ന് പ്രളയ ബാധിതർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീവനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.    

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്

Published on :

വൈത്തിരി: കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബ്ലൂ റവല്യൂഷന്‍ പദ്ധതിയിലെ കുളങ്ങളിലെ ഗിഫ്റ്റ് കൃഷി, ആസാംവാള കൃഷി, പുന:ചംക്രമണ മത്സ്യകൃഷി എന്നീ ഘടകപദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മത്സ്യത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണം […]

എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തിയ ഹാരിസ് ബാബു ഇന്ന് കോടിപതി.

Published on :

  സി.വി.ഷിബു കൽപ്പറ്റ:  കുടുംബ പ്രാരാബ്ധധവും പഠിക്കാനുള്ള മടിയും കൊണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തിയ മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ഹാരിസ് ബാബു ഇന്ന് കോടിപതി. പതിനാറാം വയസ്സിൽ   പക്ഷികളുെടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുെടെയും പിന്നാലെ കൂടിയ […]

കന്നുകാലികളിലെ ലംപി സ്കിന്‍ രോഗം

Published on :

കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ലംപി സ്കിന്‍ രോഗം. കൊതുക്, കടിക്കുന്ന ഇനം ഈച്ചകള്‍, പട്ടുണ്ണികള്‍ തുടങ്ങി കന്നുകാലികളില്‍ കാണുന്ന പരാദജീവികളിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. കന്നുകാലികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഈ […]

പരാദ പ്രാണികളെ ഉപയോഗിച്ച് തെങ്ങോലപ്പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം.

Published on :

കടല്‍ത്തീരങ്ങളിലും കായല്‍, പുഴ എന്നിവയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണുന്ന തെങ്ങിന്‍ തോപ്പുകളിലെ ഒരു സുപ്രധാന കീടമാണ് ഒപ്പീസീന അരിനോസെല്ല എന്ന ശാസ്ത്ര നാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന തെങ്ങോലപ്പുഴു. എല്ലാ കാലത്തും കാണപ്പെടുന്ന കീടമാണെങ്കിലും വേനല്‍ക്കാലങ്ങളിലാണ് ഇതിന്‍റെ […]

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Published on :

  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് 2019-20 വര്‍ഷം പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതിക്കുളള കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം പശു വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു.  പരമ്പരാഗതമായി കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  […]